Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od – Jacob Morris

1. Cyflwyna dy hun:

Jacob Morris – Yn y flwyddyn gyntaf ac yn astudio’r Gymraeg a Gwleidyddiaeth.

2. Pam dewis Prifysgol Caerdydd i astudio?

Wel, Stori hir! Ers blwyddyn gron bûm yn pendroni ar ba brifysgol i ddewis, a hynny ar sail tair egwyddor: Pwnc, lleoliad a lle odd da’r night out ore! Ond yn y bôn, i fod yn rhan o fwrlwm Caerdydd, i astudio’r Gymraeg ymhellach a chael fy nhrwytho yn niwylliant Cymry Cymraeg y brifddinas!

3. Fel glas fyfyriwr, beth yw dy hoff beth am Gaerdydd hyd yn hyn?

Heb os, Disco floor Pryzm! Er gwaetha’r ffaith bo fi’n fwced o chwys yn ‘dawnsio’ s’dim House na Techno yn agos i’r lle, yn hytrach Pop a good old bangers hyd yr oriau man! Hefyd y bobl, ma pawb mor gyfeillgar a chi’n cwrdd â chydfyfyrwyr o bedwar ban byd.

4. Beth yw’r ffilm orau i ti weld erioed?

Fi’n ca’l trafferth peidio siarad am gyfnodau hir, felly sai’n ffan mawr o ffilmiau! Ond pe bai fi’n gorfod dewis, Mary Poppins neu Anchorman 2!

5. Beth wyt ti’n hoffi gwneud yn dy amser hamdden?

Cwrdd â ffrindie, darllen a dala lan ar helyntion y Byd Wleidyddol. Ond ers symud i’r brifysgol ma well da fi mynd mas da criw o ffrindie ffab a joio tan hwyr.

6. Wrth fyw yn Nhalybont, beth yw arferion drwg gweddill y fflat?

Hmm. Wel, cas gen i ddweud mai falle fi yw’r flatmate gwaetha o’r cwbwl! Allai ddim ond diolch i weddill y fflat am eu hamynedd o wrando ar medli o ganeuon Edward H Dafis am 4.30yb. Bob nos. Chi’n gynulleidfa ffyddlon iawn!

7. Beth yw dy hoff ddiod?

GIN, o bob math. A dweud y gwir, y gwydrau gin odd ar dop y rhestr siopa ar gyfer y brifysgol.

8. Pwy fyddet ti’n ei wahodd i dy bryd fwyd delfrydol?

Www cwestiwn da! Saunders Lewis er mwyn ca’l trafodaeth wleidyddol ddwys o ran gwireddu’r chwyldro i adfer yr Iaith Gymraeg. A Gemma Collins, am good laff!

9. Petaet ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

Rhoi cyfran helaeth i elusen sy’n helpu’r digartref a chyfraniad hael at fudiadau sy’n brwydro dros y Gymraeg. Hefyd, rhenti cocktail bar yn Llundain gyda’m ffrindie cyn mynd ar wylie gyda phob un ohonynt.

10. Beth hoffet ti wneud ar ôl graddio?

Yn sicr, bod ym maes gwleidyddiaeth boed yn wleidydd neu yn y cyfryngau. Cael fy nhalu i siarad rwtsh drwy’r dydd bob dydd!

11. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnat ti erioed?

Digon o bethe wy’n siŵr, ond ddim cweit yn addas i’w hadrodd fan hyn!

12. Pwy oeddet ti’n ffansio pan oeddet yn iau?

Neb really er bo fi wastad, a dal gyda secret crush ar Heledd Cynwal!

13. Lagyr neu seidr?

Www dibynnu. Yn sicr yn Steddfod ‘sdim byd gwell na seidr adfywiol ar y maes, ond ers dod i’r brifysgol wy’n dechre profi lagyr.

14. Person trefnus neu funud ola?

Ar y cyfan rwy’n berson trefnus o ran fy ngwaith, ond weithiau’n funud ola fyd. Onid i ni i gyd yn euog o wneud allnighter nawr ac yn y man, er mwyn dala lan ar waith sydd fod mewn y bore canlynol?

15. Petaet ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Ffrindie, bwyd a gwîn.

16. Disgrifia dy hun mewn tri gair:

Cyfeillgar, siaradus, angerddol.

17. Petaet yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai ef/hi?

Prif Weinidog Prydain. Dim o reidrwydd Theresa May, ond i brofi’r teimlad o sefyll ar garreg drws No10 Downing St, cyn camu i Siambr Tŷ’r Cyffredin, sefyll gerbron y Dispatch Box a churo’n llaw wrth ddweud y drefn!

18. Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin – beth fyddai’r dewis?

I ddechrau pysgod o ryw fath, Moules marinière efallai. Prif gwrs – Stake tatare gyda skinny Frites a Tomato Salad. I orffen – Amryw o gaws a bisgedi gyda gwin coch.

19. Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Y llynedd, bron i flwyddyn yn nôl yn union – Gig Olaf Y Bandana, Neuadd y Farchnad, Caernarfon. Criw o’r Chweched yn gadael yr ysgol hanner dydd ar Ddydd Gwener a gyrru’r holl ffordd lan i’r Gogledd a rhenti bwthyn. Noson fythgofiadwy! Dal yn hiraethu i ail-fyw’r cyfan!

20. Pwy fydd yn Trafod gyda’r Taf-od Wythnos nesaf?

Wil Jac Rees

css.php