Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od – Meleri Williams

1.Pwy wyt ti, pa flwyddyn prifysgol a beth wyt ti’n astudio?

Meleri Williams, yn fy mlwyddyn gyntaf yn astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth.

2. Pam dewis Prifysgol Caerdydd i astudio?

Pa le well i astudio, cymdeithasu a dod i adnabod pob math o bobl newydd nag yng nghanol bwrlwm prifddinas Cymru?! ‘Dwi wrth fy modd yma!

3. Fel Glasfyfyriwr, ble yw dy hoff le/ dy hoff beth am Gaerdydd hyd yn hyn?

Heb os, fflat H6.

4. Beth wyt ti’n hoffi gwneud yn dy amser hamdden?

Chwarae’r piano a gwylio’r Scarlets fel arfer, ond bellach, dwi’n treulio mwyafrif o’m hamser yn colli oriau o gwsg yn cymdeithasu.

5. Wrth fyw yn senghennydd, beth yw arferion drwg gweddill y fflat?

Dibynnu arna’i i goginio bwyd iddyn nhw’n rhy aml!

6. Beth yw dy hoff ddiod?

Prosecco.

7. Pwy fyddet ti’n ei wahodd i dy bryd bwyd delfrydol?

Cast ‘Pobol y Cwm’, tîm rygbi’r Scarlets a phawb o Senghennydd – byddai hi’n fwy o wledd…

8. Petaet ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

Grand piano.

9. Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?

“Lyyysh”.

10. Beth hoffet ti wneud ar ôl graddio?

Dim syniad – rhywbeth ym myd newyddiaduraeth gobeithio. Hoffwn gael y cyfle i deithio rhywbryd hefyd.

11. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnot ti erioed?

Fy arholiadau gradd 8 telyn a piano – embaras llwyr o’r dechrau i’r diwedd. Diolch byth eu bod nhw drosodd.

12. Pwy oeddet ti’n ffansio pan yn iau?

Dwayne Peel o dim rygbi’r Scarlets.

13. Gwin neu gin?

Gwin gwyn bob tro.

14. Person trefnus neu funud ola?

Trefnus.

15. Petaet ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Epi pen, piano a fy nghariad.

16. Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai ef/hi?

Elen Jones, ond dim ond ar ddydd Mercher gan ei bod yn cael mynediad am ddim i ‘Retro’s’ gyda’i gwallt coch.

17. Cwrs cyntaf, prif gwrs a pwdin – beth fyddai’r dewis?

Tapas, Cinio Dydd Sul ac unrhyw beth gyda siocled ynddo/arno i bwdin.

18. Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Cyngerdd ‪Coldplay yn Stadiwm y Mileniwm eleni, noson fythgofiadwy!

19. Beth sy’n mynd dan dy groen di?

“May contain nuts”.

20. Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

Mae gen i alergedd tuag at sawl gwahanol beth, yn cynnwys pomegranate… trueni bo’ fi ‘di dihuno i ffrwydriad pomegranate yn y gegin ar ôl Crôl Calan Gaeaf y Gym Gym…

21.Beth yw dy hoff gân a pham?

Cwestiwn anodd… ond dwi’n siwr mai ‘Dal i Gredu’ fyddai ar waelod y rhestr diolch i ferched y fflat am or-ganu’r gân a dihuno hanner Senghennydd am 2 o’r gloch y bore.

22. Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti’n ei wneud?

Parti ar draeth yn yr haul yn Sir Benfro gyda theulu a ffrindiau!

23. Beth yw dy hoff lyfr?

Ar hyn o bryd, Blasu gan Manon Steffan Ros.

24. Hoff ddilledyn?

Fy sgert ddenim.

25. Pwy fydd yn Trafod gyda Tafod Wythnos nesaf?

Elen Lois Jones

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php