Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od – Nest Jenkins

1. Pwy wyt ti, pa flwyddyn prifysgol a beth wyt ti’n astudio?

Nest Jenkins – yn y flwyddyn gyntaf yn astudio’r Gyfraith a’r Gymraeg.

2. Pam dewis Prifysgol Caerdydd i astudio?

Roedd bod yn rhan o gymuned Gymraeg glòs yn ogystal â gallu profi amrywiaeth y ddinas ehangach yn apelio’n fawr ata i. Mae’r lleoliad yn wych hefyd – digon pell o adre i fod yn annibynnol ond eto’n ddigon agos os bydda i mewn twll!

3. Fel merch o’r wlad, beth wyt ti’n feddwl o fywyd dinas?

Er ‘mod i’n ferch fferm falch, mewn dinas ro’n i wedi dychmygu fy hun yn byw ynddi cyn co’. A dyma fi yma – yn dwli ar y dewisiadau ac yn mwynhau’r bwrlwm mas draw.

4.Fel glas fyfyriwr, ble yw dy hoff le/ dy hoff beth am Gaerdydd hyd yn hyn?

Noson yn ‘Retros’ gan fod pobl â gwallt coch, fel fi, yn cael mynediad am ddim!

5. Beth wyt ti’n hoffi gwneud yn dy amser hamdden?

Fel arfer, bydden i’n dweud canu’r delyn ond amhosib fyddai cadw telyn yn fy fflat dwt yn Senghennydd! Felly, rhaid mai cymdeithasu sy’n llyncu’r mwyafrif o’m hamser hamdden dyddiau hyn!

6. Wrth fyw yn Senghennydd, beth yw arferion drwg gweddill y fflat?

Dwi di ryfeddu ar ba mor oddefgar ydw i wrth rannu fflat! Hyd yn hyn, alla i ddim cwyno. Dwi’n credu bod bai ar bob un ohonom am fod mor barod i gynnig i bobl ddod i’r fflat cyn noson allan – a difaru’n y bore wrth weld y llanast!

7. Beth yw dy hoff ddiod?

Gwin gwyn

8. Pwy fyddet ti’n ei wahodd i dy bryd fwyd delfrydol?

Amy Winehouse, Kim Kardashian a Gerallt Lloyd Owen.

9. Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin – beth fyddai’r dewis?

Cwrs cyntaf – Unrhywbeth. Prif gwrs – Cinio dydd Sul Mam. Pwdin – Browni siocled

10. Petaet ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

Wardrob newydd, colur a bagiau drud.

11. Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?

‘Tragic’

12. Beth yw’r ‘hangover cure’ gorau?

Gorwedd yn y gwely gyda photel dŵr twym yn gwylio Loose Women. Bach yn drist? Na

13. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnot ti erioed?

Yn bendant ddim yn addas ar gyfer y papur newydd hwn!

14. Pwy oeddet ti’n ffansio pan yn iau?

Cheryl Cole

15. Steddfod neu Royal Welsh?

‘Steddfod heb os! Er, dwi dal i ddilyn pawb i Lanelwedd ac yn mwynhau bob tro.

16. Person trefnus neu funud ola?

Trefnus, gobeithio.

17. Petaet ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Gwn nos, gliniadur a siocled.

18. Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Be’ fi’n neud?

19. Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Unrhywun sy’n hoffi chwaraeon – newid byd i fi!

20. Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Nos Sadwrn Maes B eleni gyda Yws Gwynedd a theimlo mor freintiedig i fod yn Gymraes. Helpu hefyd, mae’n siwr, fy mod i’n feddw.

21. Pwy fydd yn Trafod gyda Tafod Wythnos nesaf?

Jacob Morris

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php