Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od – Seren Haf

1.Pwy wyt ti, a pa flwyddyn prifysgol?

Seren Haf, blwyddyn gynta’

2. Beth wyt ti’n astudio?

Seicoleg

3. Pam dewis Prifysgol Caerdydd i astudio?

Dwi’n dod o Lanuwchllyn ger y Bala, tref fach gartrefol iawn. ‘Oni eisiau cael profiad o gael byw mewn dinas fyrlymus sy’n cynnig cyfleuoedd di- ben draw

4. Creision neud siocled?

Dwi’n stiwdant ag yn methu bod yn ffysi, felly mi gymrai beth bynnag sydd ar gynnig arbennig yn tesco boed yn siocled neu yn greision!

5. Fel Glasfyfyriwr, ble yw dy hoff le/ dy hoff beth am Gaerdydd hyd yn hyn?

Dwin mwynhau treulio nosweithiau sadwrn yn dawnsio yn llawr canol Clwb Ifor bach.

6. Beth wyt ti’n hoffi gwneud yn dy amser hamdden?

Treulio oriau yn y dydd yn siop Tiger yng nghanolfan Dewi Sant

7. Wrth fyw yn Senghennydd, beth yw arferion drwg gweddill y fflat?

Defnyddio gormod o bapur tŷ bach

8. Beth yw dy hoff ddiod?

Pink gin a lemonêd

9. Pwy fyddet ti’n ei wahodd i dy bryd fwyd delfrydol?

Gareth Potter y dj, isaac newton, neil armstrong, eden, a ffrindiau a theulu i ymuno yn y parti

10. Pe byddet ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

Dwi wastad wedi deud y buaswn yn prynu peiriant sy’n golygu y gallwn gael par o sanau newydd bob dydd- dim teimlad gwell na par o sanau newydd! Ond dwi di sylwi ei fod yn syniad eithaf gwirion felly dwin meddwl y baswn yn bodloni ar brynu ynys yn y Caribi!

11. Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?

Ma’ elin sy’n byw yn y stafell drws nesa i fi yn trio dadle bofi’n gor-ddefnyddio y gair ‘snags’!

12. Beth yw’r ‘hangover cure’ gorau?

Codi allan o’r gwely, cael cawod, a gadael y fflat cyn 11 ar ol noson allan- hangovers lot gwaeth wrth aros yn y gwely yn teimlo’n sori dros eich hyn drwy’r dydd!

13. Pwy oeddet ti’n ffansio pan yn iau?

Zac Efron

14. Steddfod neu Royal Welsh?

Er fy mod wedi cael nosweithi go gwyllt a gwallgo i lawr yn y Royal Welsh, does dim i guro wythnos yr Eisteddfod!

15. Person trefnus neu funud ola?

Dwi’n licio bod yn drefnus a dwi wastad ar amser i bob man ond mai’n amhosib peidio bod yn funud ola’ yn y Brifysgol!

16. Pe byddet ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Bwyd (chicken kiev) , Sanau glan, a cwmni da

17. Pe byddet yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai ef/hi?

Pry ar y wal neu anturiaethwr enwog fel Captain Cook

18. Cwrs cyntaf, prif gwrs a pwdin – beth fyddai’r dewis?

Bwyd ydi fy hoff beth i yn y byd felly mae dewis yn annodd, fel cwrs cyntaf byswn yn cymryd paté, cyw iar gyda saws gwin gwyn gyda tatws mash o’r Eagles yn Llanuwchllyn, crymbl afal a mafon a cwstard

19. Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Y nos Wener yn ‘Steddfod Ynys Môn ble gesi ddathlu fy mhenblwydd yn ddeunaw

20. Pwy fydd yn Trafod gyda Tafod Wythnos nesaf?

Ilan Hedd Jones

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php