Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od- Wiliam Jac Rees

1.Pwy wyt ti, pa flwyddyn prifysgol a beth wyt ti’n astudio?
Wiliam Jac Rees, yn y flwyddyn gynta ac yn astudio Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

2.Pam dewis Prifysgol Caerdydd i astudio?
Y ffaith bod Caerdydd yn derbyn y Bac fel Lefel A a hefyd mae’r cwrs yn un rili da sydd gyda chysylltiadau byd eang. Hefyd, wrth ystyried ein bod ni mor agos i’r bae gyda’r Senedd, Caerdydd oedd y dewis amlwg imi felly.

3.Fel Glas-fyfyriwr, ble yw dy hoff le yng Nghaerdydd hyd yn hyn?
Wel, fel un sy’n hoff o’m mwyd rhaid dewis y ‘Snack shack’ yn yr Undeb, sydd â chyflenwad di-ben-draw o ‘southern fried chicken fillets’ a ‘chips’.

4. Beth yw’r ffilm orau i ti weld erioed?
Interstellar – Er sai’n ffan sci-fi mawr, mae’n ffilm hollol amazing.

5.Beth wyt ti’n hoffi gwneud yn dy amser hamdden?
Darllen llyfrau gwleidyddol, a hefyd paratoi ar gyfer sioe radio rwy’n cyflwyno ar y cyd gyda Jacob Morris a Tomos Evans, bob Dydd Iau rhwng 7 a 8 y.h ar www.xpressradio.co.uk. Tiwn in bois!

6. Wrth fyw yn Nhalybont, beth yw arferion drwg gweddill y fflat?
Rhaid imi fod yn onest a dweud dwi heb ddod ar draws unrhyw arferion drwg – eto! Rydyn ni gyd yn pitcho mewn i gadw’r gegin yn lan a rhoi’r bins allan pan fo angen. Gobeithio bydd hi’n parhau fel hyn!

7. Beth yw dy hoff ddiod?
Wel dwi ddim yn un sy’n hoff o alcohol, wy’n addo sai’n berson sych! Felly bydd rhaid imi ddweud ‘sdim byd gwell na gwydred o ddŵr oer i gadw fy hun yn ‘hydrated’. Ond cawn weld os wy’n rhoi’r un ateb ymhen tair blynedd!

8. Pwy fyddet ti’n ei wahodd i dy bryd fwyd delfrydol?
Barack Obama, Boris Johnson a Dafydd Wigley – Wrth reswm ddim gyda’i gilydd! Fydde ca’l swper gyda Barack, y dyn mwya cŵl yng ngwleidyddiaeth y byd yn brofiad a hanner. Dafydd Wigley – I drafod sefyllfa Cymru yn yr oes bresennol a Boris, wel pam lai!

9.Petaet ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?
Bydde Mam am i mi dalu’r holl ddyled o’m ffioedd dysgu, ond gan mai yn fy nghyfrif i fydd yr arian, heb os byddaf yn teithio’r byd ac ymweld â phob Senedd posib. Fi’n gwbod, fi MOR wyllt!

10.Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?
‘Wela i’

11. Beth hoffet ti wneud ar ôl graddio?
Prif Weinidog ieuengaf Cymru gan arwain ein gwald ar ein hymdaith i annibyniaeth. #CymruRydd.

12. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnat ti erioed?
Rhedeg trwy’r lobby canolog yn San Steffan fel ffan girl ar ôl Jacob Rees Mogg er mwyn ceisio cael llun.

13. Pwy oeddet ti’n ffansio pan oeddet ti’n iau?
Taylor Swift – dal yn i fod yn onest.

14. Person trefnus neu funud ola?
Mae’n bosib mai fi yw’r person mwyaf trefnus yn y byd. Erioed.

15. Petaet ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?
Ffôn symudol, charger panel solar i’r ffôn, a pouch enfawr o Milkybar buttons.

16. Disgrifia dy hun mewn tri gair.
Perffeithydd, Gwleidyddol, Cymro.

17. Petaet yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai ef/hi?
Ben Lake. Aelod Seneddol ifancaf Plaid Cymru erioed! Efe a fy ysgogodd i brofi fy ngoleuedigaeth i gefni ar Y Blaid Lafur ac ymuno â Phlaid Cymru.

18. Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin – beth fyddai’r dewis?
Fi’n benodol iawn gyda fy newis pan fo bwyd yn y cwestiwn. Byth starter, syth mewn i’r prif gwrs sef Stêc a Chips, ac i orffen pwdin crymbl afal Mam.

19. Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?
Noson olaf Maes B eleni! Hollol wefreiddiol. Fel Nifer o Gymry ifanc, roedd cael gwrando ar fand gore’r sin roc Gymraeg yng nghanol y babell fawr yn ystod yr oriau man yn un bythgofiadwy! Dwlen i ail-fyw’r cyfan!

20. Pwy fydd yn Trafod gyda’r Tafod Wythnos nesaf?
Mari Hedd Lewis.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php