Taf-Od

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd i’w sefydlu

Tarddiad: Myfyrwyr Caerdydd

Gan Osian Morgan

Pan redais i fod yn Swyddog y Gymraeg y llynedd, un o brif bwyntiau fy maniffesto oedd ymgyrchu i sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, a fydd yn ymdebygu i’r UMCB ym Mangor, ac UMCA yn Aberystwyth. Yr wythnos diwethaf, cyflwynais gynnig i Senedd y Myfyrwyr ynglŷn â sefydlu UMCC, ac rwy’n falch iawn o gyhoeddi y derbyniwyd y cynnig, gydag 87% o’r seneddwyr yn derbyn y cynnig. Dyma fy natganiad llawn amdano:

Ar ôl misoedd o waith y tu ôl i’r llenni, a chyfarfod hefo amryw o fyfyrwyr Cymraeg a chynrychiolwyr o’r Undeb, mae’n bleser gen i gyhoeddi’n swyddogol y byddwn yn mynd ati i sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd (UMCC)! Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a hollbwysig i fyfyrwyr Cymraeg Caerdydd, ac rydym yn anelu at ei sefydlu erbyn dechrau’r flwyddyn academaidd nesaf.

Yng nghyfarfod Senedd y Myfyrwyr yn yr Undeb ddoe, pleidleisiodd 87% o’r seneddwyr o blaid sefydlu UMCC, gan roi sêl bendith, a rhoi mandad pellach i ni fynd ati i’w sefydlu cyn gynted â phosib.

Ers sefydlu UMCA yn Aberystwyth yn 1973, ac UMCB ym Mangor yn 1976 , rydym wedi bod pedair degawd ar ei hôl hi o ran cynrychiolaeth i fyfyrwyr Cymraeg a dysgwyr yn ein prifddinas, ac mae datblygiad fel hwn yn rhywbeth a ddylai wedi digwydd degawdau yn ôl – ond gwell hwyr na hwyrach. Rwy’n hyderus y bydd sefydlu UMCC yn gam cadarnhaol ac angenrheidiol ar ein taith i sicrhau cydraddoldeb ieithyddol i fyfyrwyr Cymraeg yn ein Prifddinas.

Bydd UMCC yn gorff a fydd yn ein cynrychioli ni, siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Caerdydd, ym mhob agwedd o’n bywydau yn y Brifysgol – boed yn academaidd, cymdeithasol, ieithyddol, gwleidyddol, neu gyda materion lles o fewn yr Undeb a’r Brifysgol. Bydd UMCC yn gorff a fydd yn cynrychioli pob siaradwr Cymraeg. Boed yn siaradwr rhugl neu ddysgwr pur. Boed yn fyfyriwr yng Nghampws Cathays neu’r Mynydd Bychan. Boed yn rhywun sydd eisiau siarad Cymraeg bob dydd neu ei ddefnyddio yn achlysurol. Fydd UMCC yn cynrychioli pawb.

Bydd UMCC yn gweithio’n agos iawn gyda’r cymdeithasu Cymraeg sydd eisoes yn bodoli yn y brifysgol, er mwyn eu cefnogi yn y gwaith gwych y maent yn ei wneud yn barod, ac er mwyn gwella’r profiad o fod yn fyfyriwr Cymraeg ym mhrifddinas Cymru.

Rwy’n benderfynol o sicrhau y bydd UMCC yn gorff mor ddemocrataidd â phosib, ac y bydd yn gweddu yn agos iawn at sut yr hoffech chi – siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Prifysgol Caerdydd – weld UMCC yn gweithredu. I wireddu’r amcan hwn, byddaf yn galw arnoch chi fyfyrwyr dros yr wythnosau nesaf, i gyflwyno’ch syniadau a’ch dyheadau chi am beth yr hoffech weld UMCC yn ei wneud. Yn ogystal, byddwn yn cynnal etholiadau cyn diwedd y flwyddyn academaidd, i ethol Llywydd, a phwyllgor gwaith ar gyfer UMCC.

Mae llawer o’r gwaith caled, fodd bynnag, o’n blaenau, ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at weithio gyda myfyrwyr Cymraeg a chynrychiolwyr o’r Undeb yn ystod y misoedd nesaf, er mwyn sicrhau y bydd UMCC yn gorff llewyrchus a llwyddiannus o fewn yr Undeb, ac er mwyn sicrhau y bydd UMCC yn rhoi i fyfyrwyr Cymraeg a dysgwyr y Brifysgol, y gynrychiolaeth y maent eu hangen a’i haeddu.

Hoffwn ddiolch o waelod fy nghalon i bawb sydd wedi bod o gymorth i mi hyd yn hyn, rwy’n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda chi dros y misoedd nesaf i sicrhau y bydd UMCC yn gorff y mae siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Caerdydd yn ymfalchïo ynddo – ac y bydd yn gwireddu ein dyhead i fyw drwy’r Gymraeg yn y Brifysgol.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php