Taf-Od

Cefnogaeth i Urdd Gobaith Cymru

Tarddiad: Wikkimedia Commons
Gyda’r Urdd wedi bod yn rhan greiddiol o fywydau nifer o ieuenctid a theuluoedd Cymru ers blynyddoedd wrth gefnogi a chynnal gweithgareddau o bob math drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gan Annell Dyfri | Golygydd Taf-od

Yn anffodus, yn sgil y pandemig a’i effeithiau hir dymor, mae’r Urdd wedi gorfod cwtogi nifer o sywddi yn sgil y dirwyiad economaidd diweddar. Nododd yr Urdd mewn datganiad eu bod wedi colli 49% o’i weithlu oherwydd y pandemig, mae hyn yn ffigur hynod o uchel. Mae sgil effeithiau’r panedmig wedi bod y enfawr is awl mudiad gan gynnwys yr Urdd, yn enweidg gan bod yr Urdd wedi bod yn rhan annatod o blemtyndod cynifer o Gymry.

Cynnigir yr Urdd blatfform ar gyfer pobl ifanc i ddangos eu doniau ar y cae chwarae ac ar lwyfan cenedlaethol a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn sgil hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod am roi £1.3m yn ychwanegol i’r Urdd er mwyn iddynt allu adeiladu yn sgil y dirywiad economaidd diweddar. Mae hyn yn newyddion i godi calon cenedl wrth sicrhau dyfodol sefydlog i’r mudiad cenedlaethol.

Nododd Eluned Morgan, Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, yng Nghynhadledd Llywodraeth Cymru fod yr Urdd yn ‘yn un o brif gyflogwyr trydydd sector Cymru sy’n cynnig ystod eang o brofiadau trwy gyfrwng y Gymraeg i bobl ifanc’. Atega hyn bwysigrwydd yr Urdd o fewn ein diwylliant Cymraeg a Chymreig.

 

Sut y mae’r arian yn helpu?

Gyda’r Urdd yn sicrhau swyddi i bobl ifanc, a chymorth i gymunedau, mae’r arian am sicrhau parhad i’w gwasnaeth. Nododd Eluned Morgan “Bydd dros 60 o staff ychwanegol yn cael eu cyflogi, ac mae gan yr Urdd gynlluniau i greu hyd at 300 o brentisiaethau cyfrwng Cymraeg newydd dros y tair blynedd nesaf.”

Yn amlwg, bu’n rhaid gohirio Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni yn sgil effeithiau parhaol y Coronafeirws yng Nghymru a led-led y byd, ymatebodd Alaw Mair Williams, unigolyn sydd wedi bod yn cystadlu’n frwd dros y blynyddoedd, i’r ‘Dwi’n falch bod arian yn mynd tuag at cefnogaeth a swyddi o fewn yr Urdd. Fel rhywun sydd wedi cystadlu llawer efo’r Urdd yn y gorffennol dw i’n hapus bod y llywodraeth sydd mor bwysig i gymunedau ac ysgolion ledled Cymru’.

Unigolyn arall sydd wedi bod ynghlwm â’r Urdd mewn sawl agwedd yw Bethany Pierce. Treuliodd Bethany gyfnod allan ym Mhatagonia gyda’r Urdd yn ymweld â’r ardal ac yn cynorthwyo mewn ysgolion a chymunedau lleol. Nododd ‘Mae’n braf gweld mudiad fel yr Urdd yn derbyn cefnogaeth ariannol ychwanegol er mwyn sicrhau bod y cenedlaethau i ddod yn derbyn yr un fath o brofiadau ac yr ydw i wedi’i dderbyn’.

Mae’n amlwg bod y genfogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru am fod o fudd mawr i’r mudiad. Gobeithio’n fawr y bydd modd gweld y sefydliad yn ail-adeiladu ac yn ffynu yn y dyfodol agos er mwyn sicrhau y bydd y cenedlaethau i ddod yn derbyn y cyfleoedd a’r profiadau anhygoel y mae nifer ohonom wedi profi ar hyd y blynyddoedd.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php