Taf-Od

Y Seintiau Newydd i gipio’r JD Cymru Premier?

Pencampwyr: Pwy fydd yn cipio'r gynghrair eleni? Tarddiad: Colin Ewart (drwy flickr)
Gyda'r cyfnod clo yn dod a'r JD Cymru Premier i stop, Aled Biston sydd yn adolygu perfformiadau pob clwb hyd at hyn.

Gan Aled Biston | Pennaeth Taf-od

Gyda’r cyfnod clo yng Nghymru yn dod a’r JD Cymru Premier i stop, nid oes amser gwell i ddadansoddi’r hyn sydd wedi digwydd hyd at hyn. Pwy sydd ar y brig? Pwy sydd mewn peryg o ddarostyngu? Pwy sydd wedi serennu yn y gynghrair? Dyma adolygiad perfformiad pob tîm yn y gynghrair hyd at hyn ynghyd â beth gallen ni ddisgwyl am weddill y tymor.

Heb amau, mae tymor Aberystwyth wedi bod yn un i anghofio. 12fed yn y gynghrair, ennill ond dwy gêm, ffefrynnau i ddarostyngu. Mae tîm Gavin Allen wedi bod yn agos at waelod y gynghrair am y pum mlynedd diwethaf ac mae’n edrych fel dyma’r tymor lle byddent yn darostyngu. Er iddynt arwyddo cyn-chwaraewr Caerdydd, Jamie Veale yn yr haf, nid yw ef wedi newid pethau yn y canol cae i’r Glan morwyr. Mae’n anodd gweld pethau’n gwella gyda Gavin Allen fel rheolwr, ond efallai gallent osgoi darostyngiad fel maen nhw wedi ar hyd y blynyddoedd.

Mae’r Bala unwaith eto, wedi chwarae’r safon uchaf o bêl-droed eleni. Mae Chris Venables, prif sgoriwr y gynghrair, a Will Evans wedi bod yn glinigol yn yr ymosod, maent wedi sgorio 25 gôl y tymor hwn. Er bygythiad ymosodol Bala, mae problemau wedi dod yn yr amddiffyn eleni. Mae’r gwendid hwn wedi dilyn at gemau cyfartal gyda Met Caerdydd a Caernarfon, timau dylen nhw eu curo. Os ydy Bala yn gwella yn amddiffynnol, nid oes rheswm na allent herio am y gynghrair gyda Cei Connah a’r Seintiau Newydd. Mae’n anodd gweld Bala yn gorffen unrhyw le heblaw am drydydd eleni, safle da iawn. Yn sicr byddent yn edrych i herio Cei Connah a’r Seintiau Newydd eleni, ond efallai mai cam bach yn bell yw hi ar hyn o bryd.

Ni fyddwch yn gweld tîm mor anghyson â’r Barri eleni. Ar adegau maen nhw’n edrych yn wych, prawf o hyn yw gêm gyfartal â Cei Connah. Ond hefyd maen nhw wedi edrych yn sâl, gan golli yn erbyn Drenewydd a Hwlffordd. Nid yw chwaraewyr fel Kayne McLaggon, Nathaniel Jarvis a David Cotterill wedi bod o’r safon ddisgwyliedig. Credaf bydd carfan Y Barri yn teimlo’n lwcus i fod yn pedwerydd safle ar hyn o bryd, ond yn dweud hynny mae’n safle i adeiladu arni hefyd. Wrth fod yn fwy cyson yn eu perfformiadau, gallent herio’r Bala am safle trydydd. Bydd angen iddynt wella ar eu perfformiadau, mae hynny’n sicr.

Un tîm sydd wedi dioddef o ganlyniad i’r cyfnod clo yw Caernarfon. Nid ydynt wedi cael y Cofi Army yn bresennol yn Yr Ofal y tymor hwn, awyrgylch tra gwahanol i’r arfer felly. Nid yw tîm Huw Griffiths wedi bod yn wael, ond yn sicr byddent eisiau anghofio rhai gemau’r tymor hwn. Roedd colli 2-1 i’r Derwyddon Cefn â cholli 6-0 i Penybont wedi cael eu hanghofio’n sydyn dwi’n siŵr. Ond eto maen nhw’n pumed yn y gynghrair, felly gall pethau fod yn waeth. Mae Josh Tibbets wedi sefyll allan fel chwaraewr gorau’r Cofis y tymor hwn, sydd efallai yn dweud mwy am eu gwendid amddiffynnol yn fwy ‘na clodforiaeth i Tibbets. Nid wyf yn credu bod disgwyliadau enfawr i’r Cofis, byddai pumed yn adlewyrchiad teg o’u perfformiadau eleni.

Mae’r pencampwyr presennol unwaith eto wedi bod o safon uchel iawn yn eu perfformiadau’r tymor hwn. Mae Andy Morrison wedi bod yn llwyddiannus wrth gael ei dîm i gynnal safon perfformiadau llynedd. Mae Mike Wilde ac Aeron Edwards wedi bod yn ganolog i lwyddiant Y Nomadiaid, heb sôn am gyfraniad Danny Davies sydd wedi creu 8 gôl, prif grëwr y gynghrair. Maen nhw tri phwynt tu ôl y Seintiau Newydd, sydd ar frig y gynghrair, ond mae gan Cei Connah gêm wrth gefn iddynt. Diddorol bydd gweld os gall Cei Connah ail-gipio’r bencampwriaeth, bydd llygaid pawb ar eu gêm yn erbyn Y Seintiau Newydd ymhellach yn y tymor.

Er iddynt gael dechreuad gwarthus i’r tymor, mae’r Derwyddon wedi adfer eu perfformiadau yn eu gemau diwethaf. Roeddent wedi treulio 5 gêm yn olynol ar waelod y gynghrair ac roedd cwestiynau ynghylch hyfforddi Bruno Lopes. Ond, newidodd pethau ym mis Rhagfyr ac enillodd y Derwyddon dwy allan o’u tair gêm ddiwethaf. Eisoes, maen nhw yn eistedd yn 10fed safle yn y gynghrair, a’r gwir yw, mae’r cyfnod clo wedi dod ar yr amser mwyaf anghyfleus posib iddynt. Bydd Bruno Lopes eisiau i’w dîm dechrau fel yr oeddent wedi gorffen, pan fydd gemau yn parhau wedi diwedd y cyfnod clo.

Mae’r Drenewydd heb chwarae o’r safon ddisgwyliedig y tymor hwn, mae hynny’n sicr, sioc fawr yw eu gweld un safle oddi’r gwaelod adeg hyn y tymor. Roedd y Robiniaid yn 6ed safle pan ddaeth tymor diwethaf i ddiwedd o ganlyniad i bandemig COVID-19, gwahanol yw’r stori eleni. Maen nhw ond wedi curo’r Fflint a’r Derwyddon Cefn, ac mae eu 5 gêm gyfartal yn golygu nad ydynt ar waelod y gynghrair. Bydd angen i dîm Chris Hughes gwella llawer os ydynt am osgoi darostyngiad y tymor hwn.

Bu’r Fflint yn dîm arall sydd ar ochr anghywir y gynghrair, ac yn un o’r pedwar tîm ar waelod y gynghrair sydd mewn brwydr i aros yn y JD Cymru Premier. Mae ganddynt 12 pwynt o’u 16 gêm, pob un o’r pwyntiau o ganlyniad i ennill 4 gêm. Er bod Y Fflint wedi gwynebu problemau eleni, wedi iddynt ddiswyddo Niall McGuinness a Nathan Craig yn gadael, maen nhw wedi chwarae’n dda ar adegau. Richie Foulkes a Mark Cadwallader yw’r chwaraewyr sydd wedi serennu, mae hynny’n sicr. Os ydy’r Fflint am osgoi darostyngu eleni, bydd angen iddynt barhau i ennill gemau ond yn fwy na hynny, osgoi colli gymaint o gemau a cheisio cael gemau cyfartal yn eu lle.

Er iddynt eistedd yn 7fed yn y gynghrair, bydd Hwlffordd yn teimlo’n rhwystredig nad ydynt mewn safle uwch. Mae’r adar gleision wedi curo’r Bala a’r Barri’r tymor hwn, ac wedi cael gemau agos gyda’r Seintiau Newydd. Ond hefyd, maen nhw wedi colli i’r Fflint a’r Derwyddon Cefn, felly maen nhw’n curo’r gemau yn erbyn timoedd ochr uwch y gynghrair, ond colli i dimoedd tua gwaelod y gynghrair. Pe bai Hwlffordd yn curo’r gemau yma, yn sicr byddent yn herio am safleoedd Ewrop y gynghrair. Mae Danny Williams a Jack Wilson wedi bod yn anhygoel i Hwlffordd eleni, chwaraewyr canolog ac allweddol i’w hymosod, hebddynt, ni fydd Hwlffordd mor uwch yn y gynghrair. Os ydy tîm Wayne Jones am herio timoedd uwch, bydd angen iddynt ddechrau curo timoedd is y gynghrair. Ond eto, bydd cefnogwyr Hwlffordd yn hapus gyda’u safle a pherfformiadau hyd at hyn.

Roedd Met Caerdydd wedi creu hanes yn 2018/19 trwy ennill lle yng Nghynghrair Ewropa ar gyfer 2019/20, ond flêr mae pethau wedi bod ers hynny. Mae’r myfyrwyr wedi gorffen yng nghanol y gynghrair am y tair blwyddyn ddiwethaf. Eleni, mae eu perfformiadau wedi bod yn ganolig, nid ydynt wedi bod yn wych nac yn wael. Collwyd y gemau disgwylir iddynt golli ac maen nhw wedi curo timoedd sydd ar ochr is y gynghrair. Os ydy’r saethwyr yn parhau fel yr ydynt, ni fyddent yn ddarostyngu, ond mae peryg iddynt gwympo mewn i’r frwydr i aros yn y JD Cymru Premier os nad ydynt yn ofalus.

Os oes ‘na thîm sydd wedi synnu pawb y tymor hwn, Penybont yw hynny. Gorffennodd tîm Rhys Griffiths 10fed yn y tymor llynedd, dau bwynt i ffwrdd o ddarostyngu, felly mae gweld nhw’n eistedd yn 6ed eleni yn sioc fawr. Rhaid rhoi clod i Rhys Griffiths am hyn, mae ei dactegau ac arddull chwarae wedi gwella eleni, ac mae Lewis Harling wedi bod yn ganolog i hynny. Mae’r ffaith ei fod wedi ennill chwaraewr y mis ym mis Rhagfyr yn dangos ei ddawn y tymor hwn, ac yn rheswm arall pam bod Penybont yn perfformio’n dda. Dwi’n siŵr bydd llawer yn cadw llygaid arnynt yn ail hanner y tymor.

I orffen, mae’r tîm sydd ar frig y gynghrair, Y Seintiau Newydd. Mae ‘r Seintiau wedi ennill 14 o’u 17 gêm y tymor hwn, ac yn haeddiannol o fod ar y brig. Mae Paul Harrison wedi cadw 10 llechen lân, a Greg Draper yn parhau gyda’i record sgorio anhygoel gan sgorio 13 gôl, un pob 64 munud. Os nad yw hynny’n ddigon, mae’r Seintiau wedi arwyddo cyn-chwaraewr Met Caerdydd Adam Roscrow o AFC Wimbledon. Bydd ymosod Y Seintiau yn un na fydd unrhyw amddiffyn eisiau gwynebu gyda Roscrow a Draper, bydd y ddau siŵr i rwydo llawer erbyn diwedd y tymor. Yr unig fygythiad iddynt yw Cei Connah, sydd wedi curo’r Seintiau unwaith yn barod y tymor hwn. Bydd tîm Scott Ruscoe yn gwybod beth sydd angen ei wneud er mwyn atal Y Nomadiaid eu rhwystro rhag ennill y gynghrair.

Yn amlwg, mae’r frwydr i ennill y gynghrair ac osgoi darostyngu yn ddiddorol iawn eleni. Pwy fydd yn cipio’r bencampwriaeth? Gall Scott Ruscoe arwain ei dîm i adennill y gynghrair, neu bydd Cei Connah yn ei ennill am yr ail flwyddyn yn olynol? A pwy fydd yn darostyngu? Mae hyd at bedwar tîm yn brwydro am eu statws yn y JD Cymru Premier, tybed pwy fydd yn eu hennill.

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php