Clebar

Byw Bywyd yn Ddwyieithog

Mae cael y gallu i ysgrifennu, meddwl a siarad mewn mwy nag un iaith yn rhinwedd anhygoel i’w gael sydd yn ei’n galluogi i brofi bywyd drwy ddau lygad gwahanol (yn ddamcaniaethol!) Dyma restr fer o pam fod byw bywyd yn ddwyieithog yn dda i’r ymennydd ac eich bywyd cymdeithasol!

  1. Mae bod gyda’r gallu i siarad mwy nag un iaith yn cryfhau eich ymennydd!

Mae dysgu iaith arall yn ffordd effeithiol iawn o gadw eich ymennydd yn iach ac yn siarp, gan ei fod yn cael effaith bositif ar yr ymennydd. Mae’n ffordd dda o ymarfer eich sgiliau o ddatrys problemau, ac yn yr un modd mae’n eich golluogi i feddwl yn fwy creadigol a thu allan i’r bocs! Yn ychwanegol i hynny, mae dysgu iaith arall yn gwellhau eich cof – defnyddiol iawn ar gyfer cofio enwau pobl newydd!

2. Drwy siarad fwy nag un iaith, mae’n rhoi mantais academaidd i blant a phobl ifanc.

Mae gwaith ymchwil yn arddangos bod disgyblion sydd yn siarad mwy nag un iaith yn llwyddo mwy yn yr ysgol neu yn y brifysgol, o gymharu â phlant neu bobl ifanc sydd dim ond yn siarad un iaith. Mae siarad mwy nag un iaith yn galluogi person i ddatblygu ei sgiliau academaidd, sgiliau cymdeithasol, llenyddol ac emosiynol.

3. Fwy o gyfle i gael swyddi!

Mae siarad fwy nag un iaith yn eich gwneud chi yn fwy agored i fwy o swyddi. Mae cyfathrebu yn y gweithle yn hanfodol mewn unrhyw swydd, ac o ganlyniad i hynny mae llawer o gwmnïau, yn benodol cwmnïau sydd ag swyddfeydd yn rhyngwladol yn edrych am gyflogwyr sydd a’r gallu i siarad mwy nag un iaith.

4. Galluogi pobl i fod yn fwy agored i ddiwylliannau eraill.

Drwy siarad mwy nag un iaith mae hyn yn ffactor sydd yn galluogi pobl i fod yn fwy agored am yr hyn maent yn ei weld, e.e.. diwylliannau eraill. Mae bod yn ddwyieithog yn galluogi person i brofi diwylliannau eraill ac i brofi elfennau gwahanol o ddiwylliannau eraill. Er mae hi’n bosib i chi brofi a gwerthfawrogi diwylliannau eraill heb siarad yr iaith ond mae siarad iaith arall yn eghanu eich profiad.

5. Mae’n gwneud trafeilio’r byd yn rhwyddach ac yn fwy hwylus.

Mae’n rhinwedd wych i’w gael os ydych am fentro allan i’r byd i fwynhau’r holl ryfeddodau sydd gan y byd i’w gynnig. Drwy siarad ieithoedd gwahanol gallwch drafeilio’r byd yn fwy hyderus, gan eich bod gyda’r gallu i gyfathrebu gyda phobl y wlad yn fwy hyderus – a dim defnyddio ‘google translate’ i archebu bwyd! Yn yr un modd a hynny, mae’n eich galluogi chi i wneud fwy o ffrindiau o gwmpas y byd.

6. Hawdd i ddysgu trydydd iaith!

Ar ôl dysgu un iaith, mae’n eich galluogi chi i fod yn fwy agored am yr hyn rydych chi yn barod i’w ddysgu, ac mae’n debygol y byddwch gyda’r awydd i ddysgu fwy o ieithoedd! Mae’r profiadau rydych chi’n ei gael a’r cyfleoedd sydd yng nghlwm a dysgu iaith yn atynnu pobl i ddysgu mwy.

7. Gwneud mwy o ffrindiau.

Mae dysgu ieithoedd gwahanol yn eich galluogi chi i fod yn fwy agored am yr hyn sydd gan y byd i’w gynnig. Yn syml, y mwyaf o ieithoedd rydych chi’n ei ddeall yna’r mwyaf o bobl y gallwch gyfathrebu gydag o gwmpas y byd i gyd.

8.Mae siarad mwy nag un iaith yn eich gwneud chi’n fwy attractive… yn ôl y sôn!

Yn ôl astudiaeth, mae siarad mwy nag un iaith yn cryfhau eich hyder, yn benodol yn y byd dateio! Cafodd yr astudiaeth ei greu ar ddiwrnod San Ffolant gan Rocket Languages. Mae’r astudiaeth yn datgan bod 70% o bobl yn credu bod person sydd a’r gallu i siarad mwy nag un iaith yn fwy attractive o gymharu a person sydd a’r gallu i siarad un iaith. Yn yr un modd, mae 77% o bobl yn credu bod pobl dwyieithog yn fwy galleuog – er bod dim tystiolaeth gwyddonol, mae’n ddarn defnyddiol o wybodaeth i unrhyw berson sengl sy’n medru mewn mwy nag un iaith!

Felly, dyna rhestr byr o’r holl elfennau sydd yn gwneud bywyd dwy ieithog yn fywyd llawn profiadau, cyfeloedd a cwrdd pobl newydd. Cofiwch bod modd dysgu iaith newydd dros apiau fel ‘Duolingo’ neu mewn byd llawn galwadau zoom, mentrwch am wersi dysgu iaith yn rithiol!

Am fwy o wybodaeth ewch i https://unuhi.com/10-benefits-of-being-bilingual/

Geiriau gan; Dafydd Orritt.

Llun gan; Madeline Howell.

css.php