Clebar

Beth yw’r CMCC a sut i gymryd rhan

Blwyddyn newydd yn golygu pennaeth newydd i’r Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd. Dyma Llion Carbis, y pennaeth newydd i esbonio pa gyfleoedd gallwch chi gael wrth ymuno a’r CMCC.

Gan Llion Carbis

Mae symud i’r brifysgol yn gallu bod yn fenter frawychus. Mae darganfod grŵp cymdeithasol o bobl sy’n rhannu diddordebau tebyg a phobl sy’n medru herio safbwyntiau a rhag syniadau yn gallu bod yn heriol hefyd. Dyma un o’r prif fuddion sy’n deillio o ymuno â chyfryngau myfyrwyr Caerdydd, ac yn fwy penodol, CMCC.

Beth yw CMCC? Dyna gwestiwn bydd rhaid i mi ateb droeon yn ystod ffair y glas ym mis Medi. Mae Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd yn blatfform gan fyfyrwyr sy’n hyrwyddo a rhannu cynnwys cyfrwng Cymraeg gan bedwar cangen cyfryngau myfyrwyr Caerdydd. Yn ffodus, mae gan Gaerdydd papur newydd wythnosol (Gair Rhydd), orsaf Radio (Xpress), sianel teledu (CUTV), a chylchgrawn diwylliannol misol (Quench).

Bellach, mae adran Cymraeg ymhob cangen, gyda Taf-od yn Gair Rhydd, Xpress Cymraeg, CUTV Cymraeg a Clebar yn Quench. Fel pennaeth CMCC, fy swyddogaeth i yw goruchwylio bod y cynnwys Cymraeg yn cael eu cynhyrchu ac yna ei rhannu i’r gymuned ehangach o siaradwyr Cymraeg yn y brifysgol.

Credaf yn gryf fod CMCC yn chwarae rôl allweddol at godi statws y Gymraeg o fewn y brifysgol. Fel y brifysgol gorau ym mhrifddinas Cymru, mae gan Gaerdydd ddyletswydd i sicrhau fod y Gymraeg yn bresennol ac yn cael ei ymfalchïo. Wrth glywed yr iaith ar donfeddi Xpress, neu weld y Gymraeg ar dudalen flaen Gair Rhydd, mae chwilfrydedd pobl ddi-gymraeg yn cael ei bigo, sydd yn codi ymwybyddiaeth am ein hiaith.

O safbwynt darpar gyfranwyr sy’n ymuno a’r brifysgol ym mis Medi, mae cyfrannu at adrannau CMCC yn gyfle allgyrsiol arbennig. Wrth ymuno a’r brifysgol, mae pob cwrs yn pwysleisio’r angen i weithredu yn allgyrsiol ac i gyfrannau at ethos y brifysgol.

Mae sgwennu erthyglau neu gyflwyno ar y radio neu deledu yn eich arfogi gyda sgiliau ymarferol holl ddefnyddiol; mae’n fodd o wella sgiliau academaidd tra hefyd yn helpu gwella hyder unigolion. Gall pobl hyd yn oed ymdrin â’r cyfleoedd fel dihangfa, cyfle i fwynhau, er enghraifft, wrth redeg rhaglen radio sydd o ddiddordeb iddyn nhw – roeddwn i’n ddigon ffodus i gael rhaglen chwaraeon Cymraeg yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Nid yw diddordeb mewn newyddiaduraeth neu ei astudio fel gradd yn hanfod  i unrhyw un sy’n awyddus i ymuno â CMCC, ond mae’r cyfleodd newyddiadurol sy’n cael eu cynnig yn sicrhau fod gan y myfyrwyr hynny profiad ymarferol angenrheidiol. Cyfle ydyw i roi’r theori ar waith, i ddefnyddio gwerthoedd newyddion mewn sefyllfaoedd aml-gyfryngol.

Yn fwy na dim, mae CMCC yn gyfle ardderchog i gwrdd â phobl newydd a chyfrannu at gymuned o bobl sy’n rhannu angerdd dros sgwennu neu gyflwyno. Mae’r misoedd agoriadol yn y Brifysgol yn gallu bod yn rhai lletchwith; gyda pherthnasau o ysgol yn dod at derfyn a mwyafrif o bobl yn ceisio ymgartrefu mewn rhywle hollol newydd. Yn amlwg, nid yw profiad pawb yn debyg, mae rhai yn cynefino yn y brifysgol yn sydyn iawn, ond mae CMCC yn cynnig cyfle unigryw i gyfuno profiadau  a sgiliau academaidd gyda chymdeithasu a chyfle i fagu perthnasau a ffrindiau newydd.

Wrth baratoi at ddechrau fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol (nad wyf yn gallu credu fy mod wedi cyrraedd y flwyddyn olaf yn barod), a bellach fel pennaeth CMCC, rwyf yn sylweddoli pa mor ganolog mae cyfryngau myfyrwyr wedi bod at fy mwynhad yn y brifysgol. Rwyf yn dueddol o ddisgrifio cyfryngau myfyrwyr fel enigma o gymdeithas, ymhle mae gwaith newyddiadurol yn cael ei chyfuno a chymdeithasu.

Trwy fod yn aelod gweithredol o CMCC rwyf wedi derbyn llu o brofiadau arbennig, ac fel pennaeth CMCC, rwy’n awyddus bod gymaint o bobl ag sy’n bosib yn ymwybodol o’r cyfleodd sydd ar gael iddyn nhw. Mae’r Gymraeg a CMCC yn agos iawn at fy nghalon, ac rwy’n gyffrous i ddatblygu’r platfform o nerth i nerth eleni.

css.php