Clebar

Cysur coffi: Fy hoff siopau coffi yng Nghaerdydd

Gan Llion Carbis

Mae mynd am goffi yn golygu amryw o bethau i nifer helaeth o bobl. Gall fynd am goffi fod yn gymhelliant i weithio ar asesiad hynod bwysig. Gall fynd am goffi dynodi cyfle i sgwrsio a chymdeithasu; cyfle i drafod a chraffu materion y byd dros baned hyfryd. Neu, gall e fod yn fodd o gymryd seibiant angenrheidiol; modd o anghofio ac anwybyddu pwysau bywyd am awr neu ddwy.

Beth bynnag yw’r rheswm rydych yn dewis mynd am goffi, mae’n hanfodol eich bod yn dewis y siop goffi gorau posib i chi. Felly, fel un sy’n enedigol o Gaerdydd – ac un sy’n hoff iawn o goffi – rwyf wedi rhestru rhai o fy hoff lefydd yn y Brifddinas i ymweld am baned.

Uncommon Ground Coffee – Royal Arcade

Heb os nac oni bai, fy hoff le yng Nghaerdydd am goffi. Wrth ystyried ei agosatrwydd i adeilad JOMEC, caiff ei hystyried fel man poblogaidd iawn ymysg myfyrwyr newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd. Ond, mae yna groeso i unrhyw un yna a chredwch chi fi, mae’r coffi o ansawdd arbennig. Er ei fod ychydig yn gostus, rhaid cydnabod eich bod yn prynu coffi safonol ac yn cefnogi busnes annibynnol – yn enwedig wrth ystyried bod mwyafrif llethol o siopau coffi yn cael eu rhedeg gan gwmnïau amlwladol. Cwpl o frodyr a agorodd y siop ym Mawrth 2015, ac mae’n hawdd gweld pam ei fod yn dewis poblogaidd ymysg myfyrwyr. Gydag awyrgylch ‘hipster’ a choffi blasus; dyma ddewis arbennig i fynd am goffi.

Hoffi Coffi – Column Road

Rwyf o hyd yn hoff o fusnesau sy’n ymfalchïo yn y Gymraeg ac roedd Hoffi Coffi yn lleoliad hollbwysig yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn astudio yn y Brifysgol. Fel y siop goffi sydd ar gyrion mwyafrif llethol o adeiladau’r Brifysgol, dyma ddewis poblogaidd arall ymysg myfyrwyr. Unwaith yn rhagor, ceir coffi o ansawdd da a gwasanaeth safonol a phersonol. Nid wyf yn gallu cyfri’r nifer o weithiau rwyf wedi ymweld a Hoffi Coffi fel modd o fy nihuno yn y bore neu fel lleoliad i ymlacio ac anwybyddu pwysau bywyd. Yn ogystal, nid yw’n bell o Cathays sy’n ddelfrydol ar gyfer mwyafrif o fyfyrwyr Caerdydd.

The Little Man Coffee Company – Bridge Street

Dyma ddewis arbennig arall i fynd am goffi. Ond tafliad carreg o ganolfan siopa Dewi Sant 2, dyma siop finimalaidd ac annibynnol sy’n cynnig man delfrydol i weithio neu orffwyso. Mae gan y siop goffi rhyw briodwedd anghyffyrddadwy, ysbryd unigryw sy’n eich gorfodi – bron yn naturiol – i ymdawelu ac ymlacio. Wrth ystyried ei fod yn cystadlu a sawl bwyty sy’n rhan o gadwyni amlwladol, mae’n hyfryd i weld busnes o’r fath yn profi’n man poblogaidd ymysg y boblogaeth leol. Heb anghofio, lle addas arall ydyw i weithio a chanolbwyntio ar dasgau pwysig.

Kin+Ilk – Canolfan siopa Dewi Sant 2

Petai eich bod mas yn siopa, yn enwedig gyda’r ‘Dolig ar y gorwel, ac yn dymuno cael hoe fach o brysurdeb Dewi Sant 2; dyma ddewis delfrydol i chi. Mae gan Kin+Ilk amryw o siopau ar draws y brifddinas gan gynnwys un ym Mhontcanna ac un ar Tyndall Street, gan gynnwys (yn amlwg) Dewi Sant 2. Unwaith eto, dyma fusnes annibynnol sy’n darparu coffi safonol. Yn debyg i Little Man Coffee, arddull eithaf minimalaidd sydd gan Kin+Ilk, ond mae ganddo ymdeimlad cysurus, cyfarwydd â thoreth o ddiodydd poeth da.

Gobeithiaf fod y rhestr yma wedi eich arfogi gyda dealltwriaeth well o siopau coffi annibynnol y brifddinas, ac eich bod am ystyried mentro i rai o’r lleoliadau yma yn y dyfodol agos iawn. Yn y cyfamser, parhewch i fwynhau eich coffi ta beth yw’r rheswm tu ôl i’w brynu.

css.php