Clebar

Dydd San Ffolant yng Nghaerdydd

Gan Siân Jones

Mae Dydd San Ffolant yn ddiwrnod hudol, diwrnod i ddathlu cariad rhwng partneriaid, aelodau teulu a ffrindiau ehangach. Mae’r diwrnod yn cael ei ddathlu ym myd-eang, a miliynau o bobl yn gymer bwys yn eu bywydau prysur er mwyn cryfhau eu perthnasoedd efo’r rhai mwyaf pwysig yn eu calonnau. Ar gyfer Dydd San Ffolant eleni, rydw i wedi creu rhestr eang o lefydd yng Nghaerdydd aller pobl mynd er mwyn dathlu’r ŵyl. Mae’r cyrchfannau yma yn amrywio o rad i ddrud er mwyn cynnig popeth sydd ar gael yng Nghaerdydd. Mae rhoddion hael o’ch amser ar ddiwrnod mor bwysig â hyn yn werth y byd, ond does dim disgwyl i dorri’r waled er mwyn mwynhau!

Y cyrchfannau cyntaf yw’r rhai rhad ac am ddim. Ar gyfer myfyrwyr mae’n anodd ceisio cael diwrnod allan yn y ddinas heb dalu llawer o arian, felly rydw i wedi creu rhestr o leoliadau rhad ac am ddim i ymweld ag ar Ddydd San Ffolant, ar gyfer y rhai ohonom sydd angen arbed arian. Gan fod mis Chwefror yn eithaf twym ac yn penodi’r cychwyn o’r gwanwyn, y syniad cyntaf sydd gen i ar gyfer Dydd San Ffolant yw picnic ym mharc Bute. Ar ôl eich picnic yn y parc, allwch chi fynd i’r amgueddfa. Nid yn unig yw daith i’r amgueddfa yn addysgiadol, ond mae’n rhad ac am ddim, yn golygu eich bod chi yn medru estyn eich diwrnod allan ymhellach heb orfod talu unrhyw arian ychwanegol.

Nesaf yw’r cyrchfannau rhad yng Nghaerdydd, lleoliadau eto sydd yn medru creu diwrnod diddorol heb ofyn ormod yn ariannol. Yn gyntaf, mae’n bosib cael taith rownd Castell Caerdydd am ddim ond £3.35 yr un, sydd yn syniad hwylus ar gyfer unrhyw un a diddordeb yn hanes, ond yn ogystal â hyn, mae yna gerddi prydferth ar ben to’r castell ar agor i’r cyhoedd i ymweld a. Mae yna nifer o adolygiadau yn canmol y gerddi, mae’n debyg ei bod nhw yn boblogaidd iawn, felly mae’n synhwyrol i fwcio o flaen amser. Yn ail, mae’n bosib teithio i Bae Caerdydd trwy’r Aquabus am £4 yr un. Wrth wneud hyn, mae’n ychwanegu elfen arall tuag at yr holl ddiwrnod ac yn rhoi pwyslais ar ba mor arbennig mae’r profiad. Wedyn, ar ôl cyrraedd y Bae, mae nifer o leoliadau i fynd mas am fwyd/ddiodydd efo’ch partner. Os dydy bwyd yn y Bae ddim yn apelgar, mae canolfan y mileniwm yn y Bae yn cynnig nifer eang o berfformiadau, er enghraifft, ar Ddydd Sadwrn, 15fed o Chwefror, mae’r Opera Cenedlaethol yn perfformio Les Vepres Siciliennes efo tocynnau o amryw bris yn dechrau am £14.

Syniad arall eithaf unigryw ar gyfer Dydd San Ffolant yw bwyty The Clink sef bwyty sydd yn cynnig hyfforddiant coginio i garcharorion er mwyn paratoi nhw i gyflwyno’u hunain i gymdeithas unwaith eto. Dyma gynllun i geisio gwneud y carcharorion mwy cyflogadwy a rhoi cyfleoedd iddyn nhw wedi iddyn nhw gyflawni eu hamser. Mae’r bwyty yn eithaf drud yn cymharu â llefydd arall yng Nghaerdydd, ond credaf fod y profiad yn werth y pris. Pris pryd tair gwrs yn y bwyty yw £39.95 yr un, neu am ddau gwrs mae’n £15.95 yr un. Mae’n rhaid bwcio o flaen llaw, fedrwch wneud hyn trwy’r linc yma: https://theclinkcharity.org/.

Lleoliad arall mae’n bosib ymweld ag ar gyfer bwyd Dydd San Ffolant yma yw The Coconut Tree. Mae’r bwyty yma yn arbenigo yn fwyd stryd o Sri Lanka ac mae ganddyn nhw fwydlen ar gyfer llysieuwyr a fegans. Mae’r bwyty yn cynnig profiad gwahanol os dydych chi ddim yn medru dewis beth i fwyta; am £20 yr un, maen nhw’n cynnig i ddewis amrywiaeth o fwydydd o’r fwydlen ar eich cyfer yn ogystal â ‘Hopper’ sef crempog mewn siâp bowlen wedi llenwi a winwns, cnau coco a salsa. Maent yn cynnig coctels hefyd ac mae rhai ohonyn nhw yn 2 am £10. Bargen.

I orffen fy rhestr o syniadau ar gyfer Dydd San Ffolant yng Nghaerdydd yw’r syniad mwyaf drud, ond y mwyaf hwylus, sef Escape Room. Er bod Escape Room ddim yn bloeddio rhamant, mae’r profiad o wneud Escape Room werth gwneud, ac mae’n gyfle arbennig i bartneriaid fondio. Mae yna lu o lefydd yng Nghaerdydd i wneud Escape Roomoherwydd maen nhw mor boblogaidd, ond eto, yn debyg i weddill y cyrchfannau dwi di restri uwchben, mae’n rhaid bwcio o flaen llaw. Mae’n costio tua £20 yr un ar gyfer awr tu fewn Escape Room ac mae yna amryw eang o wahanol ystafelloedd i geisio dianc o. Dyma’r linc i fwcio: https://www.escaperoomscardiff.co.uk/

I gloi, gobeithio mae rhai o fy syniadau ar gyfer Dydd San Ffolant wedi bod yn ddefnyddiol er mwyn creu diwrnod a phrofiad unigryw ar eich cyfer chi a’ch partner. Dymuniadau gorau ar gyfer Dydd San Ffolant!

css.php