Clebar

Het i Helpu; Ymgyrch yr Urdd i godi arian!

Mae mudiad yr Urdd yn un o’r mudiadau mwyaf yng Nghymru ac yn agos iawn i galonnau plant, pobl ifanc ac oedolion y wlad. Ers cael ei sefydlu nôl yn 1922 gan Syr Ifan ab Owen Edwards, mae’r mudiad wedi cynnig ac yn parhau i gynnig ystod eang o brofiadau a chyfleoedd i dros 55,000 o aelodau ifanc. Yn cynnig dros 150 o glybiau chwaraeon wythnosol gyda dros 11,000 o blant yn cymryd rhan, a heb anghofio Eisteddfod yr Urdd, sydd yn cael ei gynnal yn flynyddol ac yn rhoi llwyfan anferth i’n plant a phobl ifanc gael dangos eu doniau mewn amryw o gystadlaethau canu, actio, dawnsio a llenyddol. Mae’r Urdd yn fudiad arbennig iawn i nifer ohonom yma yng Nghymru.

Yn sgil Covid-19, eleni bu rhaid i’r Urdd gau dri gwersyll, yng Nglan Llyn, Llangrannog a Chaerdydd dros dro yn yr un modd a gohirio amryw o weithgareddau gan gynnwys yr Eisteddfod. O ganlyniad, mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar y mudiad, drwy golli staff ac yn gwynebu heriau ariannol.

Dywed y mudiad i’r BBC mai dyma yw’r cyfnod fwyaf heriol yn ei 98 mlynedd o hanes, ac maent yn rhagweld y bydd gostyngiad incwm sylweddol o £14 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf a cholledion o dros £3.4 miliwn i’r mudiad, yn ychwanegol dywed Sian Lewis, Prif Weithredwr y mudiad bod yr Urdd yn rhagweld cyfnod anodd o’u blaenau.

O achos yr heriau canlynol, dywedodd Sian Lewis y byddai angen edrych ar bob ffynhonnell bosib i achub swyddi ac i addasu er mwyn diogelu parhad y mudiad yn hirdymor. Felly yng nghanol mis Tachwedd, roedd gwefannau cymdeithasol wedi eu llenwi gyda lluniau o’r Cymry ynghyd a rhai o enwogion y wlad, i gyd yn eu coch, gwyn a gwyrdd!

“I droi Cymru yn goch, gwyn a gwyrdd y gaeaf hwn”

Cyhoeddodd yr Urdd ymgyrch newydd o’r enw ‘Het i Helpu’ fel rhan o’u hymgais i godi arian i’r mudiad. Dywed yr Urdd mewn datganiad, mai bwriad yr ymgyrch oedd i droi Cymru yn goch, gwyn a gwyrdd y gaeaf hwn, a’i fod yn gyfle i bobl ddangos eu cefnogaeth i’r mudiad.

Mae’r ymgyrch yn cynnwys partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru. Gan gynnwys rhai o wynebau enwocaf y maes, sef Aaron Ramsey, Natasha Harding a Daniel James.

Mae’r ymgyrch yn cynnwys fideo llawn cyfraniadau gan enwogion, yn diolch i’r mudiad am yr holl brofiadau a chyfleoedd maent wedi eu cael gan yr Urdd dros y blynyddoedd.

Ers cyhoeddi’r ymgyrch, mae’r mudiad wedi gwerthu nifer sylweddol o hetiau sydd yn parhau i fod ar y farchnad am £15.

Ydych chi wedi prynu eich het i helpu eto?

 Ewch draw i wefan yr Urdd i arddangos eich cefnogaeth i fudiad sydd wedi siapio’r defnydd o’r Gymraeg ymysg ein plant a phobl ifanc, Mae’n fudiad sydd wedi cynnig cyfleoedd bythgofiadwy, yng Nghymru a thu hwnt! Cefnogwch achos dda os gallwch chi!

www.urdd.cymru/cy/cefnogi/het-i-helpu/

Geiriau gan Dafydd Wyn Orritt.

Lluniau gan Urdd Gobaith Cymru.

css.php