Clebar

Sgwrs gyda’r GymGym

Gan Daniel O’Callaghan

Dyma gymdeithas sydd, heb os, yn denu’r siaradwyr Cymraeg sy’n astudio yng Nghaerdydd. Gyda chymdeithasau tebyg yn bresennol mewn prifysgolion ledled Cymru a thu hwnt, mae’r ymwybyddiaeth ohonynt yn hynod o amlwg. Serch hynny, nid oes dwywaith amdani mai GymGym Caerdydd sydd yn curo fel y gymdeithas Gymraeg orau.

Wrth gwrs, ceir rhestr hirfaith o bethau da a berthyn i’r GymGym. Un ohonynt yw’r cyfle i gwrdd â siaradwyr Cymraeg sydd hefyd yn astudio yn yr un brifddinas o bob pwnc a chefndir. O ganlyniad, caniatâ hyn ichi ehangu eich cylch ffrindiau sy’n hanfodol o feddwl mai ffrindiau am oes yw’r rheiny yr ydych yn creu yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Gyda chrôls a digwyddiadau’n codi’n aml, hawdd yw cadw mewn cysylltiad â’r ffrindiau hynny. Dyma ffordd syml, hefyd, i’r glas-fyfyrwyr ymgartrefu y medrir ei mwynhau. Ni allaf bwysleisio’r pwysigrwydd i’r myfyrwyr newydd ganfod eu traed ar y tir, oherwydd mae hyn yn aml yn siapio’u profiad yn ystod weddill eu hamser yn y brifysgol. Mae yna ddigon o bethau ar y gorwel i sicrhau y bydd y glas-fyfyrwyr yn cael digon o sylw.

Pinacl arall i nifer o’n haelodau yw’r Rhyng-gol. Dyma achlysuron sy’n codi dwywaith yn ystod y flwyddyn academaidd. Ymhlith y rhain yw’r Ddawns Rhyng-gol a’r Eisteddfod. Cyfleoedd ydynt i gwrdd mewn modd ‘diwylliannol’ gyda chymdeithasau Cymraeg prifysgolion Cymru. Cânt eu cynrychioli gyda chrysau-T gwahanol er mwyn i bawb wybod i ba GymGym y mae’r unigolyn yn perthyn iddi. Er bod lliwiau’r crysau’n newid o ddigwyddiad i ddigwyddiad, GymGym Caerdydd sy’n aml ar flaen y gad fel y rhai mwyaf ffasiynol. Ond rhaid nodi; gwyrdd fydd Abertawe o hyd. Er gwaetha’r ymryson rhwng y cymdeithasau, rydym oll yn ffrindiau yn y bôn. Ond ar ddiwedd y dydd, nid oes rhaid dweud pa GymGym yw’r gorau- mae pawb yn gwybod!

Cewch gyfle i ymuno gyda ni ar daith hollol barchus unwaith y flwyddyn i wylio rygbi’r chwe gwlad. Gan amlaf, rydym naill ai’n teithio i Gaeredin neu Ddulyn, gyda Dulyn yn disgwyl amdanom yn 2020. Yn yr un modd, bydd sawl GymGym yn cwrdd â’i gilydd yn ystod y penwythnos. Fodd bynnag, mae’r ffiniau hyn yn lledu tu hwnt i gymdeithasau Cymraeg Cymru. Ceir ymddangosiadau priodol prifysgolion megis Caerfaddon/Bryste, Lancaster i grybwyll ond ychydig. Heblaw am yr iaith Gymraeg a’n Cymreictod, mae yna rywbeth arall sydd gan yr holl gymdeithasau Cymraeg yn gyffredin- ein cariad at ddiod. Er, gall rhai diota’n well na’i gilydd wrth gwrs.

Nid oes modd diflasu gyda’n crôls gydag amrywiaeth yn cael ei chynnig o gychwyn y flwyddyn hyd y diwedd. Rydym yn ceisio ymweld â thafarnau a chlybiau gwahanol pob nawr ac yn y man, yn ogystal ag ailymweld â’n hen ffefrynnau. Rydym hefyd â’r bwriad o newid dyddiau’r crôls o dro i dro er mwyn ichi gael blas ar oblygiadau’r noson bob dydd o’r wythnos. Rydym hefyd yn cynnig themâu bywiog i’r crôls er mwyn eich dangos ar eich gorau a chreu’r lluniau perffaith ar gyfer eich cyfrif Instagram. Byddwn hefyd yn ceisio rhoi trosolwg o uchafbwyntiau’r nosweithiau ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Edrychwch flaen i gwrdd â chi gyd ar yr crôl nesaf!

YGG xo

css.php