Clebar

Trysorau Cudd Caerdydd

Marchnad Caerdydd (Llun gan Auntie P trwy Flickr)
Marchnad Caerdydd (Llun gan Auntie P trwy Flickr)

Geiriau gan Catrin Lewis

O’r castell i’r afon Taf, mae digonedd o fannau unigryw mae pawb yn eu hadnabod a’u caru yng Nghaerdydd. Fodd bynnag, mae Caerdydd hefyd yn gartref i amrywiaeth o drysorau cudd o gaffis i barciau a siopau annibynnol. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am rhai o’n hoff drysorau cudd yn y brifddinas a ble gallwch ddod o hyd iddyn nhw.

Eartha

Caffi llysieuol a siop planhigion mewn un yw Eartha sydd wedi ei lleoli yn City Road. Eu nod yw creu ardal wyrdd yn y ddinas sy’n hybu cynaliadwyedd a chefnogi busnesau lleol. Mae’r holl elw a wneir yn cael ei ail-fuddsoddi yn y gymuned leol trwy gyfrwng gweithdai, comisiynau a buddsoddiad mewn mentrau. Maent wedi gwneud eu diddordeb mewn cefnogi pobl greadigol y gymuned yn amlwg ac mae amryw o gynnyrch megis ffa coffi, printiau a nwyddau ymolchi ar gael yn eu siop. Yn ogystal, mae ffocws cryf ar ddefnyddio cynnyrch Cymraeg yn eu bwydlen ac mae’r holl wirodydd y tu ôl i’w bar wedi eu cyflenwi gan ddistyllfeydd Cymreig. Felly, mae cefnogi busnesau bach ar draws Cymru yn chwarae rôl flaenllaw yn Eartha.

Marchnad Caerdydd

Er mae’n debyg bod pawb sydd wedi byw yng Nghaerdydd yn ymwybodol o fodolaeth y farchnad yng nghanol y ddinas, nid yw bawb yn ymwybodol cymaint o fusnesau gwreiddiol sydd i’w cael yno. Mae’n gartref i’r siop recordiau Kelly’s Records sy’n arbenigo mewn cerddoriaeth brin, y gellir ei chasglu a cherddoriaeth wedi ei ddileu ac felly mae siawns y gallech ddod o hyd i recordiau sydd ddim ar gael yn unman arall yno. Yn ogystal, mae Frank’s Hotdogs yn stondin fwyd unigryw gan eu bod yn arbenigo mewn cŵn poeth tra bod becws feganaidd hefyd ar gael yno sef The Naked Vegan. I’r rheiny sy’n ffafrio llyfrau dros recordiau, mae The Bear Island Book Exchange yn gwerthu llyfrau sy’n brin neu anodd i gael gafael arnynt. Maent hefyd yn gwerthu teitlau Cymraeg yn ogystal â Saesneg. Felly’n sicr, mae rhywbeth i bawb ym Marchnad Caerdydd ac mae’n safle perffaith i gychwyn ar eich siopa Nadolig.

Motel Nights

I’r rheiny sydd wedi cael digon ar fynd i’r run bariau a thafarndai pob wythnos, mae’n debyg y byddaidyluniad retro a gwreiddiol Motel Nights yn llwyddo i’ch denu i mewn. Mae gan y lleoliad, sydd i’w ganfod yng Nghanton, ddigon i’w gynnig megis eu cocktails, bwyd stryd ac ambell i ddigwyddiad gan gynnwys noson gomedi a chwis. Yn ogystal, maent wedi cydweithio gyda Disco Motel, Tramshed Caerdydd a Clwb Ifor Bach i drefnu nosweithiau clwb yn ystod mis Rhagfyr a’r flwyddyn newydd. Fel Eartha, mae Motel Nights hefyd yn gefnogwyr mawr o fusnesau lleol, Cymreig ac maent yn cynnal marchnadoedd ar eu tudalen Instagram ble maent yn rhoi llwyfan i grefftwyr lleol rannu a hybu eu cynhyrchion. Does dim amheuaeth bod Motel Nights yn llwyddo i sefyll allan ymysg bariau a thafarndai eraill Caerdydd ac mae eu cynllun lliw llachar ac addurniadau bywiog yn creu atmosffer unigryw i unman arall.

Gardd Do Castell Caerdydd

Er bod Castell Caerdydd yn un o ardaloedd fwyaf adnabyddus y ddinas, does dim llawer yn ymwybodol bod gardd do ar gael yno. Mae’r ffynhonnau dŵr a murluniau wedi eu peintio yn gwneud yr ardd do yn ardal wahanol iawn i unman arall yng Nghaerdydd. Cafodd ei adeiladu ac addurno 1873-6 yn Nhŵr y Biwt gan y pensaer William Burges ac mae’r safle wedi cael ei ddisgrifio fel un eclectig a mympwyol gan feirniaid. Mae’r waliau’n darlunio stori Elias yn yr Hen Destament ac mae llys a ffynnon wedi ei osod yn y canol. Ar hyn o bryd, mae gan breswylwyr Caerdydd yr hawl i ymweld â’r castell yn rhad ac am ddim neu fel arall mae tocynnau ar gael wrth y mynediad.

The Clink

Fodd bynnag, gellir dadlau mai’r opsiwn fwyaf unigryw o’r cwbl yw The Clink sydd wedi ei leoli yng Ngharchar Ei Mawrhydi, Knox Rd. Mae’r holl brydau wedi eu coginio a’u gweini gan y carcharorion mewn hyfforddiant sy’n gweithio tuag at ennill eu CGCau mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod, Coginio Proffesiynol a Hylendid Bwyd. Diwygio yw brif amcan The Clink ac mae’n gyfle i’r carcharwyr gymryd y cam cyntaf tuag at fywyd newydd drwy ryngweithio a’r cwsmeriaid a gweithio fel rhan o dîm ehangach. Mae’r Bwyty Clink yn gyson i’w ganfod ar restr y 10 bwyty gorau yng Nghaerdydd ar TripAdvisor oherwydd eu gwasanaeth a phrydau moethus. Mae’r carcharwyr yn chwarae rhan ganolog yn y prosiect sy’n cael ei ariannu gan yr elusen The Clink ac mae’r holl glustogwaith lledr a’r byrddau o fewn y bwyty wedi cael eu creu gan garcharorion yng ngharchar Frankland tra bod yr holl farddoniaeth gan gyn-hyfforddeion The Clink.

css.php