Clebar

Y Pandemig Coronafeirws: A fydd Haf yn 2021?

Ers Mawrth 2020 mae bywydau ni i gyd wedi newid yn gyfan gwbl. Mae’r normal yr oeddem ni yn gyfarwydd efo yn teimlo fel oesau yn ôl. Roedd rhaid i’r byd addasu i ‘normal’ newydd llawn masgiau a gwaharddiadau. Nawr yn 2021, o’r diwedd mae newid syfrdanol yn dechrau digwydd. Yn ystod yr ail don o’r Coronafeirws, aeth Cymru i mewn i ‘lockdown’ arall ar yr 20fed o Ragfyr 2020, gan ddinistrio unrhyw obaith am ddathliadau Nadolig. Ar ôl ‘lockdown’ a’r ‘firebreak’ yn barod, roedd pawb yn anobeithiol i weld diwedd i’r Pandemig. Ers hynny, nawr yn Fehefin 2020, mae’r‘normal’ roedden ni fel arfer yn gwybod yn dechrau dangos ymddangosiad syfrdanol.

Ddoe, ar y 3ydd o Fehefin 2021, wnaeth y Gweinidog Cyntaf, Mark Drakeford cyhoeddi mae Cymru i gyd am fynd i lefel 1 o ran gwaharddiadau. Dyma’r lefel isaf posib ac maent yn dangos llygedyn o’r normal roedden ni i gyd yn gyfarwydd efo cyn Mawrth 2020. Yn ôl erthygl WalesOnline Cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford y newidiadau diweddaraf ddydd Iau, Mehefin 3. Maen nhw’n golygu, o ddydd Llun ymlaen, y gall cyngherddau, gemau pêl-droed gyda gwylwyr a gweithgareddau chwaraeon ailddechrau. Gall pethau fel parkrun a grwpiau rhedeg trefnus eraill fynd yn eu blaenau gyda hyd at 4,000 o bobl heb eistedd. Os oes seddi mae’r nifer hwnnw’n mynd i fyny i 10,000.” Mae’r newyddion yma yn amlwg yn rhoi cymaint o obaith i’r syniad am Haf rhydd yn 2021, efo’r cyfle i gymdeithasu efo mwy o bobl. Dyma’r diweddaru i’r rheolau yn ôl WalesOnline-

  • Gall hyd at 30 o bobl gwrdd yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat, lletygarwch awyr agored a lleoedd cyhoeddus.
  • Gall cynulliadau a digwyddiadau awyr agored mwy, fel cyngherddau, gemau pêl-droed a gweithgareddau chwaraeon, fel grwpiau rhedeg trefnus, fynd ymlaen am hyd at 4,000 o bobl heb eistedd a 10,000 o bobl yn eistedd.
  • Gellir cynyddu maint aelwydydd estynedig i hyd at dri chartref, a bydd aelwyd arall ag oedolyn sengl neu oedolyn sengl â chyfrifoldebau gofalu hefyd yn gallu ymuno. ‘

Yn amlwg, mae newid enfawr wedi digwydd ers dechrau’r pandemig. Roedd Cymru yn edrych yn debyg iawn i hyn Haf 2020 cyn i’r ail don dod. Y gwahaniaeth yw nawr mae nifer o boblogaeth Cymru wedi cael ei brechu diolch i’r gwaith caled gan yr NHS. Mae 2,152,709 o bobl yn Gymru (68.3% o’r boblogaeth) wedi cael ei oleuaf ei brechiad cyntaf o’r brechlyn, ac mae 1,138,112 (36.1%) wedi cael yr ail frechiad. Oherwydd hwn bydd llawer o fywydau yn cael ei diogelu ac mae o’r diwedd sicrhad am normalrwydd. Mae’r misoedd diwethaf wedi dod a chynyddiad o optimistiaeth am yr Haf. Yn amlwg mae’r gobaith am yr hawl i deithio neu i fynd i wyliau blwyddyn yma yn anochel, ond eto, does dim gwarant. 

Yn ddiweddar, mae pryderon wedi cynyddu am drydedd don o’r feirws oherwydd amrywiad sydd wedi dod o India. Wythnos diwethaf yn unig gafodd 39 achosion o’r amrywiad Coronafeirws ei darganfod yng Nghymru, gan ddod ar gyfanswm achosion yr amrywiad i bron 100. Ar y 26ain o Fai 2021,o fewn datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyntaf, Mark Drakeford o’r gwefan y llywodraeth Cymraeg, datgelodd gall yr amrywiad yma effeithio sut bydd gwaharddiadau yn cael ei dymchwel. Gan bwysleisio’r pwysigrwydd o aros yn ddiogel. Ysgrifennai Drakeford “Rydym bob amser wedi bod yn glir ynghylch risgiau trydedd don, wedi’i gyrru gan amrywiadau newydd o bryder sy’n dod i’r amlwg. Byddwn yn cymryd agwedd ofalus tuag at lacio’r cyfyngiadau a byddwn yn parhau i gael ein harwain gan y cyngor gwyddonol diweddaraf sydd ar gael.” 

Felly, mae dwy ffordd i edrych ar y gobaith o gael Haf hwylus yn 2021. Ar un ochr mae’r brechlyn yn sicrhau llawer o ddiogelwch i nifer, gan gynyddu’r optimistiaeth i allu teithio a mwynhau gwyliau. Oherwydd hyn, mae nifer o wyliau o fewn y Deyrnas Unedig, er enghraifft, Reading a Leeds sydd fod digwydd yn ystod yr wythnos olaf o Awst, heb gael ei chanslo. Hefyd, mae’r siawns i deithio yn cynyddu efo’r cyfle i ymweld â rhai gwledydd. Mae bywyd yn dechrau edrych yn llawer mwy normal. Hefyd, mae’r ochr arall, yr ansicrwydd o drydedd don, yn enwedig efo’r amrywiad Delta. Yn anffodus, does dim ffordd i ddweud os byddwn ni’n cael Haf rhydd y flwyddyn yma, ond mae’n hollol bwysig i aros yn ddiogel, cadw’r gobaith a bod yn ddiolchgar am y cymaint o newidiadau sydd wedi digwydd yn barod.

css.php