Clebar

Clasuron Nadoligaidd Cyfrwng Cymraeg

Ffilmiau Nadolig Cymraeg
Ffilmiau Nadolig Cymraeg. (Llun gan Walt Jabsco trwy Flickr)

Geiriau gan Catrin Lewis

Mewn cartrefi ar draws y wlad, mae gwylio ffilmiau Nadoligaidd wedi dod yn rhan annatod o’r dathliadau sy’n arwain at yr ŵyl. Mae gan bob aelwyd eu ffefrynnau tra bod eu gwylio wedi dod yn rhan o draddodiadau Nadoligaidd sawl teulu. Er hynny, nid yw’r dewis o ffilmiau Nadoligaidd Cymraeg sydd ar gael yn eang dros ben. Felly, gyda’r Nadolig yn agosáu, dyma rhai clasuron Nadoligaidd cyfrwng Cymraeg hen a newydd ar gyfer yr holl deulu.

C’mon Midffîld!

Gall dadlau bod penodau Nadoligaidd o’n hoff gyfresi cystal ag unrhyw ffilm Nadoligaidd arall ac mae Midffîld – Y Mwfi yn llwyddo i brofi hynny. Mae’n cyfuno un rhai o hoff gymeriadau’r Cymry â’r Nadolig er mwyn cynnig awr o chwarter o hiwmor a helyntion y criw.  Mae’r ffilm, a ryddhawyd yn 1992 yn glasur pendant a fu mor boblogaidd arweiniodd at bennod Nadoligaidd arall sef C’mon Midffîld a Rasbrijam. Tra bod Y Mwfi yn dilyn helyntion Clwb Pêl-droed Bryncoch United wrth i’r Nadolig agosáu, mae Rasbrijam “yn dilyn hynt a helynt y criw i Azerbaijan”. Cafodd Rasbrijam ei ddangos am y tro cyntaf ar ddiwrnod Nadolig yn 2004 a chafodd Y Mwfi ei ail ddarlledu ar S4C llynedd. Yn anffodus, nid oes unrhyw sôn ar hyn o bryd y bydd y ffilmiau’n dychwelyd i’n sgriniau eleni. Er hynny, mae’r penodau cofiadwy yn parhau i fod yn ffefrynnau ymysg y Cymry ar gyfer y Nadolig ac wedi cael eu mwynhau gan sawl un dros y blynyddoedd.

Y Dyn ‘Nath Ddwyn y Dolig

Wrth drafod ffilmiau Nadolig Cymraeg ni allwch anghofio am Y Dyn ‘Nath Ddwyn y Dolig. Cafodd y ffilm, a gyfarwyddwyd gan Endaf Emlyn, ei ryddhau yn 1985 ac mae’n parhau i fod yn ffefryn Nadoligaidd mewn aelwydydd ar draws Cymru hyd heddiw. Mae wedi cael ei ystyried gan sawl un fel un o’r ffilmiau gorau yn y Gymraeg ac wedi cael ei gyfeirio ato fel ffilm cwlt yn yr iaith. Heb roi gormod i ffwrdd, mae’r ffilm yn adrodd hanes dyn sy’n bygwth dyfodol y Nadolig ac yn cynnwys popeth o elynion, hiwmor, dawnsio a chanu. Pan gafodd ei ryddhau, roedd yn wahanol i unrhyw beth arall oedd ar gael yn y Gymraeg ar y pryd ac yn un o’r cyntaf o’i fath. Mae’r cyflwynydd radio Huw Stephens wedi cyfeirio ato fel “rhywbeth i’w drysori” ac mae’r ffilm mor boblogaidd ag erioed ymysg cynulleidfaoedd o bob oedran. Dyma oedd gan Annell Dyfri, sy’n fyfyrwraig Prifysgol Caerdydd ac yn ffan fawr o’r ffilm, i ddweud amdano:

“Mae’r ffilm Y Dyn ‘Nath Ddwyn y Dolig yn glasur o ffilm sy’n adlewyrchu cyfnod cyffrous iawn yn hanes datblygiad S4C. Yma ceir torri tir newydd wrth gynnig ffilm Nadoligaidd Gymraeg i’r genedl. Heb os dyma fy hoff ffilm Nadoligaidd ac mae’n ddefod bellach yn ein tŷ ein bod yn gwylio’r ffilm bob noswyl Nadolig. Mae’r ffilm yn llawn caneuon egnïol a chofiadwy ac yn sicr o roi gwen ar eich wyneb”

Yn anffodus, nid yw’r ffilm ar gael ar Clic eleni ond mae’n bendant yn werth ei wylio os cewch y cyfle.

Anrheg Elin

Drama gerddorol gyda Caryl Parry Jones ynghyd ac amryw o artistiaid eraill yw Anrheg Elin. Yn y ddrama nid yw Elin yn dweud wrth ei mam nes y munud olaf ei bod hi wedi gofyn am anrheg Nadolig arbennig sef y Dolicosiboli, dol sydd ar restr Nadolig pob merch ifanc yn y wlad. Yn ystod y ddrama mae ei mam yn wynebu trafferthion wrth geisio cael gafael ar y ddol ar gyfer ei merch erbyn diwrnod y Nadolig. Cafodd Anrheg Elin ei ryddhau yn ystod y flwyddyn 2000 fel ychwanegiad prin i’r ffilmiau Nadoligaidd iaith Gymraeg oedd ar gael i’w dewis ohonynt. Cafodd y ffilm fer, sy’n 36 munud o hyd, ei ail-ddangos ar S4C ar y cyntaf o Ragfyr eleni ac mae ar gael i’w gwylio ar wefan Clic hyd at y flwyddyn newydd!

Albi a Noa yn achub yr Iwnifyrs

Mae Albi a Noa yn achub yr Iwnifyrs yn ychwanegiad mwy diweddar i’r categori o ddramâu cerddorol Nadoligaidd. Fodd bynnag, mae’n werth ei gynnwys gan ei fod yn ddewis gwych i blant ac yn rhywbeth i wylio gyda’r teulu cyfan yn ystod yr ŵyl. Cafodd y ffilm, sy’n awr a chwarter o hyd, ei ysgrifennu gan y gantores ac actores Caryl Parry Jones ynghyd a Non Williams. Dangoswyd y ffilm, a gynhyrchwyd gan Boom Cymru, am y tro cyntaf yn 2016 a chafodd hefyd ei ddangos ar ddiwrnod Nadolig y flwyddyn ganlynol. Nid oes modd gwylio’r ffilm eleni ond i’r rheiny sydd heb ei weld mae’r hanes yn dilyn Noa a’i ffrind dychmygol Albi. Yn ystod y ffilm maent yn achub yr iwnifyrs rhag dihirod drwg, yn cael antur ddychmygol o dan y môr ynghyd a digonedd o anturiaethau eraill. Felly, er nad yw’r ffilm mor adnabyddus â rhai o’r opsiynau eraill ar y rhestr nac yn apelio cymaint at gynulleidfaoedd hŷn, mae’n opsiwn gwych ar gyfer y plant ar noswyl y Nadolig.

css.php